Tarp organizacijos bendrosios strategijos ir rinkodaros strategijos yra daug kas bendra. Rinkodarai rūpi vartotojų poreikiai ir bendrovės pajėgumas juos patenkinti.
 
Didžioji bendrovės strateginio planavimo dalis yra susijusi su rinkodaros kintamaisiais: užimama rinkos dalimi, rinkos augimu ir kartais yra sunku atskirti strateginį planavimą nuo rinkodaros planavimo. Kiekvieno verslo vieneto rinkodaros vadovai nusprendžia, kaip įgyvendinti strateginius tikslus. Tokiais tikslais nebūtinai turi būti pardavimų apimčių didinimas. Kartais tokiu tikslu gali būti pardavimo apimčių išsaugojimas mažinant rinkodaros biudžetą arba netgi paklausą. Tad rinkodaros vadovai privalo laikyti paklausą tokio lygio, kuris yra numatytas strateginiame plane, parengtame pagrindinėje bendrovės būstinėje.
 
Rinkodaros strategija – tai nuosekliai išdėstytų ir tarpusavyje suderintų rinkodaros veiksmų visuma, nukreipta pasiekti numatytus ilgalaikius rinkodaros tikslus. Rinkodaros strategijos viena iš svarbiausių užduočių yra balanso tarp įvairių ir dažniausiai tarpusavyje konfliktuojančių jėgų ir faktorių, veikiančių organizaciją, suradimas ir transformavimas į ilgalaikę naudą organizacijai. Išskirtiniai rinkodaros valdymo bruožai yra tai, kad rinkodaros sprendimai turi būti pagrįsti rinkos pažinimu ir reagavimu į pokyčius joje.

Autorius išskiria 3 pagrindinius įtakos centrus, lemiančius rinkodaros strategiją. Tai vartotojai, konkurentai ir pati organizacija. Rėmimo strategija, kaip rinkodaros strategijos dalis taip pat yra veikiama visų šių veiksnių.

Be abejo, vartotojai yra svarbus veiksnys, nes rinkodaros tikslas yra tenkinti vartotojų poreikius.
Turint omenyje rėmimo strategiją, vartotojai yra pirmoje vietoje. Bendriausias rėmimo tikslas – užmegzti ryšį tarp įmonės ir vartotojo, padedant siekti rinkodaros tikslų. Kiti tikslai: informuoti, formuoti vartotojo nuomonę apie produktą ir pan.
Kuriant rinkodaros ir rėmimo strategiją svarbu atsižvelgti ir į konkurentų veiksmus, įvertinti savo pranašumus ir trūkumus, stebėti, kiek lėšų konkurentai skiria reklamai ir kitoms rėmimo priemonėms, bei greitai reaguoti į konkurentų veiksmus.

Pati organizacija yra kaip vienas iš įtakos centrų formuojant rinkodaros bei rėmimo strategiją. Priklausomai nuo organizacijos pobūdžio, dydžio, gaminamos produkcijos be abejo skirsis minėtos strategijos. Be to, organizacija pirmiausiai nusistato bendruosius tikslus ir strategiją, taigi žemesnio lygio strategijos neturi jai prieštarauti.

Detalesnis yra F. Kotlerio pateiktas rinkodaros strategiją lemiančių veiksnių modelis. Jame įjungta tiek išorinė makroaplinka (politinė, teisinė, demografinė ir ekonominė, technologinė ir gamtinė, socialinė-kultūrinė), tiek mikroaplinka (tiekėjai, rinkodaros tarpininkai, kontaktinės auditorijos, konkurentai) bei vidiniai įmonės veiksniai.

Įmonė patirs sėkmę konkurencinėje rinkoje tik tada, kai visoje savo veikloje orientuosis į klientą: pateiks jam didesnės vertės pasiūlymą nei konkurentai. Marketingas turi suprasti ir atidžiai analizuoti tikslinių vartotojų elgseną.

Vartotojai ir jų poreikiai labai skirtingi, todėl bendrovės gali geriau aptarnauti tam tikrus rinkos segmentus.

Bendrovės misija yra tarnauti savo klientams, įmonės tai daro aplinkoje, veikiamoje daugybės veiksnių. Žiūrint plačiau politinė, ekonominė, socialinė ir technologinė makroaplinka organizacijoms daro įtaką visose jų veiklos srityse. Taip pat, įmonės susiduria tik su jų veiklos sričiai būdinga mikroaplinka: konkurentais, tiekėjais, kontaktinėmis auditorijomis ir paskirstymo grandinėmis – pradedant žiniasklaida ir baigiant darbuotojais – kurie nebūtinai yra kompanijos klientai.

Labai svarbus veiksnys – paklausos įvertinimas. Bendrovės turėtų įeiti į rinkas su gerom perspektyvom. Rinkos plėtros perspektyvos priklauso nuo žmonių, vartojančių tam tikrą produktą skaičiaus, amžiaus, tautybės, pajamų.

Jei paklausos tyrimas davė palankius rezultatus, bendrovė turi priimti sprendimą, kaip įeiti į rinką.
Rinką sudaryta iš įvairių vartotojų. Rinkodaros specialistas turi priimti sprendimą, kokiuose segmentuose bendrovė gali geriausiai įgyvendinti savo tikslus.

P. Fifieldas siūlo tokį rinkodaros strategijos kūrimo modelį, kuriame rinkodaros strategija formuojama atsižvelgiant į rinkos poreikius, organizacijos tikslus, organizacijos pajėgumus bei įvairias galimybes. Tik suformulavus bendrus rinkodaros tikslus formuojamas rinkodaros kompleksas.

V. Pranulis ir kt. autoriai teigia, kad planuojant rinkodaros veiklą tikslingiausia laikytis tokios tvarkos:

1) tikslinės rinkos pasirinkimas (galimos nediferencijuotos, diferencijuotos ir koncentruotos rinkodaros strategijos);
2) pozicionavimo būdo pasirinkimas (pozicionavimas pagal prekės savybes, prekių grupę, vartotoją, vartojimo būdą, kokybę ir pan);
3) atskirų rinkodaros komplekso elementų (tarp jų ir rėmimo) funkcinių strategijų pasirinkimas.

Pradinė gairė planuoti įmonės veiklą yra įmonės misija. Tai vienas ar keli sakiniai, kuriais nusakomas įmonės egzistavimo pagrindinis tikslas ir jos veiklos prasmė. Konkretesnės veiklos gairės apibrėžiamos formuluojant įmonės tikslus. Rinkodaros tikslai – tai išmatuojamais kokybiniais ir kiekybiniais rodikliais nusakytos rinkodaros srities užduotys, kurias numatoma įvykdyti per tam tikrą laikotarpį. Pirmiausia turi būti apsvarstomi tikslinės rinkos, pozicionavimo klausimai.

Sekantis žingsnis kuriant nuoseklią rinkodaros strategiją – atskirų rinkodaros komplekso elementų, tarp jų ir rėmimo strategijos formulavimas. Rėmimo strategija apima sprendimus, pasirenkant bendrą rėmimo strategiją („stūmimo“, „traukimo“ ar mišrią), strateginius sprendimus rėmimo biudžeto paskirstymo, atskirų rėmimo veiksmų lyginamosios reikšmės klausimais.
 
Išnagrinėjus daugelio autorių nuomones, apibendrinant galima teigti, jog rėmimo strategija turi būti planuojama ir konkrečios rėmimo priemonės parenkamos atsižvelgiant tiek į vidines įmonės galimybes (lėšų dydį, darbuotojų potencialą, prekės gyvavimo ciklą), tiek į išorinės aplinkos poveikį (konkurentų pajėgumą, vartotojų elgseną).

Rėmimo strategija išplaukia iš visos įmonės rinkodaros. Labai sunku nubrėžti rėmimo ir kitų rinkodaros elementų ribas. Taigi kai kalbama apie rėmimo strategijos planavimą, galvoje turima taip pat visa rinkodaros strategija.

Šaltinis: marketingas.xz.lt